header
5.png2.png6.png1.png7.png
วันนี้26
เมื่อวาน94
สัปดาห์นี้120
เดือนนี้1260
ทั้งหมด52617

ข้อมูลของคุณ

  • ไอพี 3.239.233.139
  • บราวเซอร์ Unknown
  • เวอร์ชั่น
  • ระบบปฏิบัติการ Unknown

ใครบ้างออนไลน์

1
ออนไลน์

วันอังคาร, 26 มกราคม 2564 08:47

กำหนดวันจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

104632227logoอบต.1

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์

เรื่อง กำหนดวันจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อ่านเพิ่มเติม: กำหนดวันจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

104632227logoอบต.1

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

อ่านเพิ่มเติม: บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

104632227logoอบต.1

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์

เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

อ่านเพิ่มเติม: การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

104632227logoอบต.1
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

อ่านเพิ่มเติม: เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 

ประกาศนโยบายคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและลูกจ้าง

foot

องค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์
ตำบลกันทรารมย์ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140